Deze winkel maakt gebruik van cookies en andere technologieën, zodat we kunnen verbeteren van uw ervaring op onze sites.
Als u doorgaat op deze website, stemt u in met het gebruik van cookies en gaat u akkoord met ons privacybeleid.
close

Steeltoys - Onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Steeltoys, gevestigd te Schijf.

Versie herzien en geldig vanaf 01-07-2019

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Steeltoys. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Steeltoys. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leveringsvoorwaarde en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Steeltoys behoud zich het recht voor haar leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Steeltoys erkend.

1.4 Steeltoys garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Steeltoys bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Steeltoys zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Steeltoys geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 6% of 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Steeltoys heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Steeltoys. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Steeltoys er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

* diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;

* goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;

* goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

* voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Steeltoys, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Steeltoys. Steeltoys houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy 14

5.2 Steeltoys respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Steeltoys maakt in sommige gevallen gebruik van een mailing lijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Steeltoys garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Steeltoys komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Steeltoys is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Steeltoys deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Steeltoys. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Steeltoys schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Steeltoys gegrond worden bevonden, zal Steeltoys naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Steeltoys en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Steeltoys) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Steeltoys gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Steeltoys voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolg schade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Steeltoys is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Steeltoys in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Steeltoys en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Steeltoys zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Steeltoys slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Steeltoys gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Steeltoys kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Steeltoys en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Steeltoys op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Steeltoys behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Steeltoys gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Steeltoys is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Steeltoys alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Steeltoys behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Steeltoys gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Steeltoys bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Steeltoys is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Steeltoys aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Steeltoys zolang de afnemer de vorderingen van Steeltoys uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Steeltoys wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Steeltoys geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Steeltoys of een door Steeltoys aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Steeltoys haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Steeltoys zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.  De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Steeltoys.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Steeltoys en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Steeltoys er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Privacy Policy

14.1 Steeltoys respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en neemt bij het proces van de verwerking van persoonsgegevens de relevante wettelijk privacy bepalingen in acht.


14.2 Steeltoys gebruikt uw gegevens om uw bestelling correct en snel te laten verlopen. Daarbij zal Steeltoys gegevens slechts ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en dan enkel voor zover dat noodzakelijk is voor een snelle en correcte afhandeling van uw bestelling.

14.3 Meer in het bijzonder gebruikt Steeltoys de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Wanneer u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, bezorg adres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij Steeltoys voor u zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij onze website personaliseren en u in het vervolg titels aanbevelen welke mogelijk interessant voor u zijn.
Met uw gegeven toestemming gebruikt Steeltoys uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten middels een e-mail te sturen naar info@steeltoys.nl
Als u bij Steeltoys een account aanmaakt, bewaren wij jouw gegevens op een beveiligde server zolang je een account bij ons hebt. In uw account slaan wij informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, bezorgadres en betaalgegevens, zodat u deze bij het plaatsen van een nieuwe bestelling niet meer hoeft in te vullen. Uiteraard bestaat het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Eveneens het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Wanneer u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens zichtbaar zijn. Wij zijn geïnteresseerd in de meningen van onze bezoekers. Wij behouden ons het recht voor bijdragen, die niet aan onze site voorwaarden voldoen, niet te publiceren.
Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.

15. Steeltoys verkoopt uw gegevens niet.

15.1 Steeltoys zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

15.2 Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Steeltoys. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wanneer u een bestelling plaatst of u uw account op Steeltoys raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Voor meer informatie kijk op Veilig Bestellen. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

16. Coockies

16.1 Coockies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.Steeltoys gebruikt coockies om u te kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Coockies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze coockies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Steeltoys geen coockies zult ontvangen.
Steeltoys gebruikt externe advertentie technologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internet advertenties op onze website en de websites van derden te bepalen. Hiervoor maken wij gebruik van coockies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van onze bezoekers op Steeltoys te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven wij het website gebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. In geen van beide gevallen is de informatie die namens ons wordt verzameld en die via deze technologie wordt bijgehouden persoonlijk identificeerbaar.

16.2 Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Steeltoys, dan kunt u een e-mail sturen naar info@steeltoys.nl Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie ten aanzien van ons privacy beleid.Volg ons op Facebook